آزمون سنجش شاخص فشار کاری ناسا NASA-TLX

برگردان به پارسی و درباره NASA TLX: آرمین کامفیروزی - Original NASA-TLX in English

پرسشنامه کاری - بخش یک

روی هر یک از مقیاس ها که بهتر از بقیه تجربه شما را از آن کار یا فعالیت توصیف می کند کلیک کنید