Ερωτηματολόγιο εργασίας - Μέρος 1ο

Σε κάθε μια από τις πιο κάτω κλίμακες, επιλέξτε το σημείο που προσδιορίζει καλύτερα την εμπειρία σας σε αυτή την εργασία.